22.09.2014.

още помня как изпиваше ме жадно.. затова мъчението ще е бавно. ☺😜
TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player and Tumblr Follower Counter