22.09.14.😧

Да бях от гадните, от безпощадните,
от егоистите, да бях от лесните,
които влюбват се в случайно срещнати..
TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player and Tumblr Follower Counter